НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРУДЫ ПРОФЕССОРА М. Н. НАЗАРОВА И ИХ СОЗВУЧНОСТЬ СОВРЕМЕННЫМ ПРОБЛЕМАМ ОБРАЗОВАНИЯ

Авторы

  • Мейлихан Алтыбаева Ошский государственный университет

DOI:

https://doi.org/10.52754/16948742_2(3)_2-2023

Ключевые слова:

профессор М.Н.Назаров, математическое образование, мастерство учителя, компетентность

Аннотация

Статья посвящена анализу научно-педагогических трудов профессора Мадамина Назаровича Назарова. В статье говорится о  том, что взгляды профессора М. Н. Назарова на организацию обучения математике, содержание и качество  математического образования, педагогическое мастерство учителя математики созвучны обновленным педагогическим ситуациям  наших дней, несмотря на то, что прошло несколько десятилетий.

Библиографические ссылки

Алтыбаева М. (2018). Кесиптик билим берүүдө окутуунун натыйжаларын долбоорлоо маселелери: Окуу-методикалык колдонмо, 224.

Алтыбаева М.А., Назаров М.Н. (2004). Орто мектепте математиканы окутуунун методикасы: Студенттер жана мугалимдер үчүн окуу усулдук колдонмо. 2-басылышы, 235.

Доклады научно-методического семинара профессора М.Н. Назарова (1996), 64.

Жогорку кеситик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандарты [Багыты: 550200 Физика-математикалык билим берүү (бакалавр)] (2021).

Назаров М.Н. (1967). Математиканы окутуучунун айрым маселелери: мугалимдер үчүн колдонмо. Фрунзе: Мектеп.

Назаров М.Н. (1969). Окуучуларды геометрия боюнча түзүү маселелерин чыгаруунун методдору менен тааныштыруу жалпы билим берүүчү мектепте математиканы окутуунун тажрыйбасынан. Фрунзе: Мектеп.

Назаров М.Н. (1981). Мектеп математикасынын илимий негиздери: Педагогикалык жогорку окуу жайлардын студенттери үчүн окуу куралы. Фрунзе: Мектеп, 120.

Назаров М.Н., Абдугулова Г.С. (2002). Орто билим берүүчү мектептердин математика курсунун программасы. Улуттук конкурска сунуш кылынган долбоор.

Назаров М.Н., Алтыбаева М.А. (1991). Математика боюнча класстан тышкаркы иштер: мугалимдер жана студенттер үчүн методикалык колдонмо, 95.

Назаров М.Н., Алтыбаева М.А. (1998). Атайын мектептеринде математиканы окутуунун айрым маселелери: физика-математикалык атайын мектептердин мугалимдерине жардам.

Назаров М.Н., Алтыбаева М.А., Мадраимов С.М. (1994). Математика 5-6: математиканы тереңдетип окутуу үчүн кошумча материалдар.

Назаров М.Н., Аттокурова А.Дж. (1996). Мектеп математикасында сүрөттөмө (сюжеттик) маселелерди окутуу: Мугалимдер үчүн колдонмо.

Назаров М.Н., Касымбаев Б.А. (1996). Мектепте чийүү сабактарын өткөрүү жолдору.

Назаров М.Н., Касымбаев Б.А. (1996a). Математиканы окутуунун учурдагы кээ бир усулдары Профессор М.И. Назаровдун илиимий-методикалык семинарынын докладдары, 15–18.

Назаров М.Н., Мадраимов С.М. (1985). Математиканы мектеп реформасынын талаптарында окутуунун маселелери [М.Н. Назаровдун редакциясы астында].

Назаров М.Н., Мадраимов С.М. (1989). Математиканы орто мектептеринде окутуунун тажрыйбасынан: математика мугалимдерине методикалык жардам.

Назаров М.Н., Назаров М.М. (2002). Математика мугалиминин чебердигинин маңызы. ОшМУнун жарчысы. Псих-пед. илимдер сериясы, 5, 49–55.

Назаров М.Н., Назаров М.М. (2000). Педагогикалык жумуштун техникасы: Ош жергесинде математика математикалык билимдердин калыптанышы. Илимий усулдук конференциянын материалдары, 75–77.

Назаров М.Н., Турдубаева К.Т. (2001). Математиканы окутуунун усулу боюнча өткөрүлүүчү лабораториялык жана практикалык жумуштар: ЖОЖдун студенттери жана мугалимдери, орто мектептин математика мугалимдери үчүн методикалык колдонмо.

Загрузки

Опубликован

2023-12-25

Как цитировать

Алтыбаева, М. (2023). НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРУДЫ ПРОФЕССОРА М. Н. НАЗАРОВА И ИХ СОЗВУЧНОСТЬ СОВРЕМЕННЫМ ПРОБЛЕМАМ ОБРАЗОВАНИЯ. Вестник Ошского государственного университета. Педагогика. Психология, (2(3), 15–22. https://doi.org/10.52754/16948742_2(3)_2-2023